OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OBOWIĄZUJĄCE OD DNIA 30.07.2014 a dla SI PLUS Sp. z o.o. od dnia 1.10.2021.

W stosunku do stałych odbiorców pierwszeństwo mają wcześniejsze ustalenia i umowy.

§ 1 Definicje.

1. Sprzedawca - SI PLUS Sp. z o.o., ul.Broniewskiego 6, 73-110 Stargard NIP: 8542435796, REGON 3897622665 oraz Artur Robaczewski, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą S.I. PLUS o numerze NIP: 8541360458, REGON: 81166713 (zwany dalej Sprzedającym).

2. OWS - Ogólne Warunki Sprzedaży o treści zawartej w niniejszym dokumencie.

3. Zamówienie - zapytanie złożone przez Zamawiającego o ofertę Towarów Sprzedawcy, określające przedmiot zamówienia, ilość, ewentualnie oczekiwany termin realizacji oraz wskazujące adres odbioru albo oświadczenie, że Towar zostanie przez Zamawiającego odebrany osobiście.

4. Zamawiający - przedsiębiorca, który składa Zamówienie do Sprzedawcy.

5. Umowa - umowa sprzedaży lub umowa sprzedaży z przewozem przez Sprzedawcę jego Towarów, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

6. Klient - Zamawiający, który zawarł Umowę ze Sprzedawcą:

a) Nowy klient - Zamawiający, który zawiera pierwsze trzy Umowy ze Sprzedawcą;

b) Stały klient - Zamawiający, który zawiera czwartą i kolejną Umowę ze Sprzedawcą.

5. Towary - rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży.

§ 2 Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży.

1. Sprzedawca i Klient zgodnie przyjmują, że OWS mają zastosowanie do wszystkich Umów, o których mowa w § 1 ust. 5 i stanowią ich integralną część.

2. Wyłączone jest stosowanie ogólnych warunków zakupu obowiązujących u Zamawiającego. Indywidualne uzgodnienia pomiędzy Sprzedawcą i Zamawiającym obowiązują z pierwszeństwem przed OWS pod warunkiem, że zostały potwierdzone przez Sprzedawcę przy przyjęciu Zamówienia.

3. OWS mają zastosowanie do Umów zawieranych z przedsiębiorcami w rozumieniu kodeksu cywilnego, to jest osobami fizycznymi, osobami prawnymi lub jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

§ 3 Zawarcie Umowy.

1. Sprzedawca udostępnia OWS przed zawarciem Umowy. OWS dostępne są w Internecie pod adresem www.tartak.stargard.pl

2. Zamawiający może składać Sprzedawcy Zamówienia wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail:biuro@tartak.stargard.pl lub artur@tartak.stargard.pl

. Zamówienie złożone w inne formie ( fax, telefon) zostanie potwierdzone w forme elektronicznej po przez email co będzie równoznaczne z zamówieniem elektronicznym.W takim przypadku zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy w przeciągu dwuch dni od potwierdzenia.Zamówienie może być jednorazowe lub cykliczne.

3. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca w terminie 2 dni potwierdza Zamawiającemu na adres e-mailowy, z którego złożone zostało Zamówienie przyjęcie Zamówienia ze wskazaniem ceny Zamówienia oraz terminu przewozu lub odbioru towaru. W potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia Sprzedawca informuje dodatkowo Zamawiającego o tym, że OWS dostępne są na stronie internetowej www.tartak.stargard.pl, a zawarcie Umowy oznacza akceptację OWS.

4. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Zamawiającego, bez zastrzeżeń zmian lub uzupełnień, przesłanego mu przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, co oznacza także zgodę Zamawiającego na włączenie OWS do zawartej Umowy. Zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń zmian lub uzupełnień poczytuje się za nowe Zamówienie, o którym mowa w § 1 ust. 3.

5. Akceptacja Zamawiającego następuje w formie elektronicznej, w postaci zamówienia, na adres e-mail Sprzedawcy biuro@tartak.stargard.pl, lub artur@tartak.stargard.pl nie później niż w terminie 2 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego oferty lub potwierdzenia Zamówienia. Potwierdzenie zamówienia może być odesłane w prostej formie " potwierdzam" .

6. W przypadku, gdy Zamawiający jest Stałym Klientem Sprzedawcy brak udzielenia przez Zamawiającego w terminie 2 dni od dnia otrzymania potwierdzenia przyjęcia Zamówienia uznaje się za przyjęcie oferty i zgodę na włączenie OWS do Umowy.

§ 4 Przewóz. Odbiór osobisty.

1. Jeżeli Klient nie odebrał Towaru w terminie, i odstępuje od jego odbioru Sprzedawca jest uprawniony do naliczenia Klientowi kary umownej w kwocie 2 % wartości zlecenia za każdy dzień opóźnienia, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2. Ryzyko przypadkowej utraty lub pogorszenia przedmiotu Umowy przechodzi na Klienta od chwili, gdy dopuszcza się opóźnienia w odbiorze przedmiotu Umowy. Nie dotyczy to zamówień cyklicznych gdzie Sprzedawca jest zobowiązany do magazynowania elementów do określonej produkcji oraz produktów jeżeli są one nietypowe i nie uda się ich odsprzedać lup użyć do inne produkcji. Strony powinny to uzgodnić przy pierwszym zleceniu lub rozpoczynając zlecenie gdzie problem taki wystąpi. W takim przypadku Zamawiający ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o zaniechaniu współpracy oraz odebrać w całości zmagazynowane produkty. Dopiero w przypadku uchylania się od odbioru stosowane będą przepisy dla Zamówień jednorazowych.

2. Siła wyższa oraz inne nieprzewidywalne i nadzwyczajne wydarzenia uzasadniają zawieszenie wykonywania obowiązków stron wynikających z Umowy na czas trwania tych wydarzeń i w zakresie ich oddziaływania. Każda ze stron Umowy jest zobowiązana do zawiadomienia drugiej o takich okolicznościach bez zbędnej zwłoki i do uzgodnienia w dobrej wierze nowych warunków. W przypadku przekroczenia terminu wydania albo odbioru o ponad 2 tygodnie albo gdy przewidywana jest długoterminowa niemożność dostawy lub odbioru, każda ze stron Umowy ma prawo odstąpienia od Umowy.

§ 4 Użytkowanie i przechowywanie produktów

1.Klient jest zobowiązany do stosowania się do zaleceń producenta dotyczących użytkowania produktów. Sposób pakowania okien i szkła na stojakach jednorazowych powinien być zgodny z zaleceniem producenta. Jeżeli klient nie zna tych zaleceń musi zwrócić się do producenta o ich przedstawienie.

2.Produkty IPPC powinny być przechowywane tak aby nie były narażone na opady atmosferyczne. Klient może złożyć oświadczenie, że nie jest dla niego istotna wilgotność produktów IPPC jeżeli nie ma takich wymagań.

3.Produkty z suchego drewna powinny być przechowywane w pomieszczeniu z dachem.

§ 5 Warunki płatności.

1. Zapłata ceny za zamówiony Towar następuje w przypadku:

a) Nowych Klientów - w terminie 7 dni, licząc od akceptacji przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przesłanego mu przez Sprzedawcę, o którym mowa w § 3 ust. 5; jednak nie później niż w dniu odbioru lub dostawy.

b) Stałych Klientów - w terminie 14 dni od dnia odbioru zamówionego Towaru, z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Sprzedawca przekaże Klientowi fakturę z chwilą odbioru przez niego zamówionego Towaru. W przypadku, gdyby wydanie Towaru nastąpiło przed zapłatą ceny, faktura obowiązuje klauzulę o zastrzeżeniu własności Towaru na rzecz Sprzedawcy do czasu uiszczenia pełnej ceny.

3. Zapłata ceny następuje na rachunek bankowy podany na fakturze . Zapłata dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Sprzedawcy.

4. W przypadku opóźnienia w płatności przez Nowego Klienta Sprzedawca może wstrzymać się z realizacją zobowiązania do czasu zapłaty, z zastrzeżeniem § 6 ust. 2.

5. W przypadku opóźnienia w płatności przez Stałego Klienta Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany sposobu płatności i żądania zapłaty tytułem realizacji przyszłych Umów, jak dla Nowego Klienta, zgodnie z postanowieniami ust. 1 lit. a.

6. W przypadku opóźnienia w płatności powyżej 14 dni Sprzedawca może obciążyć Klienta kosztami windykacji. Koszty windykacji prowadzonej przez Sprzedawcę we własnym zakresie wynoszą 500 zł za każdą powstałą zaległość płatniczą. W przypadku zlecenia windykacji Kancelarii prawnej koszty te będą zwracane przez Klienta w pełnej wysokości poniesionej przez Sprzedawcę. Koszty te zostaną refakturowane zgodnie z fakturą firmy windykacyjnej Zamawiającemu . Zamawiający wyraża zgodę na takie rozwiązanie bez zastrzeżeń.

7. Za opóźnienie w płatności Klient zobowiązany jest do zapłaty Sprzedawcy odsetek w stosunku rocznym odpowiadających czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne) oraz należności wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003 roku, Nr 139, poz. 1323 ze zm.).

8. Wpłacone zaległe należności Sprzedawca będzie zaliczać w pierwszej kolejności na poczet kosztów windykacji, odsetek umownych, należności wynikających z ustawy z dnia 12 czerwca 2003 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, kosztów windykacji a w dalszej kolejności na poczet najstarszej należności głównej.

§ 6 Prawo własności. Odstąpienie od umowy.

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do chwili zapłaty wszelkich należności wynikających z Umowy. Towary te nie mogą być przedmiotem zastawu ani innego obciążenia.

2. Sprzedawca jest upoważniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku opóźnienia Klienta w odbiorze Towaru lub zapłacie ceny do czasu odbioru lub zapłaty. W przypadku uchylania się od zapłaty, sprzedający, będący nadal właścicielem produktu może naliczyć opłatę za jego używanie w okresie nieuprawnionym o czym sprzedający musi wcześniej poinformować

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Sprzedawcę może on obciążyć Zamawiającego karą umowną w wysokości trzech czwartych (3/4) ceny określonej w Umowie.

4. Sprzedawca odbierając Towar może żądać odpowiedniego wynagrodzenia za jego zużycie lub uszkodzenie. Zwrot Towaru następuje na koszt Klienta.

5. Zamawiający może odstąpić od Umowy wyłącznie po uzyskaniu zgody Sprzedawcy.

6. Produkty, które są wytworzone na podstawie wzorów opracowanych przez firmę SI PLUS Sp. z o.o. oraz SI PLUS nie mogą być kopiowane, powielane bez zgody sprzedającego. w przypadku bezprawnego kopiowania przez inny podmiot sprzedający ma prawo wystąpić na drogę sądową aby ubiegać się o odszkodowanie. Zawarcie umowy jest równoznaczne ze zgodą w sprawie tego punktu.

7. Odstąpienie od umowy lub wyrażenie zgody na odstąpienie następuje przez wysłanie oświadczenia w formie elektronicznej.

§ 7 Postanowienia końcowe.

1. Miejscem wykonania umowy jest miejsce wykonywania działalności Sprzedawcy, o ile w potwierdzeniu Zamówienia nie zostało określone odmiennie.

2. W przypadku ewentualnego sporu, strony zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu polubownego ich rozstrzygnięcia w drodze bezpośrednich rokowań.

3. Sądem właściwym jest sąd właściwy rzeczowo i miejscowo każdorazowo ze względu na siedzibę Sprzedawcy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy określają właściwość inaczej.

4. Umowa sprzedaży oraz umowa sprzedaży z przewozem podlegają jurysdykcji prawa obowiązującego w Rzeczpospolitej Polskiej.

5. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w całości.

6. W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie niniejszych OWS okazałoby się sprzeczne z obowiązującym prawem albo zostałoby uznane za nieważne lub bezskuteczne na mocy orzeczenia właściwego sądu, nie będzie to miało wpływu na ważność i skuteczność pozostałych postanowień.

7. OWS obowiązują do Umów zawartych po dniu 30.07.2014. OWS obowiązują do dnia ich odwołania lub zmiany.

opracowała : adw. Małgorzata Zielińska-Kipieć adwokaci-stargard.pl